جزئیات نویسندگان

کبیری, فریبا, دانشگاه تهران, ایران