جزئیات نویسندگان

رضایی‌صفت, مجید, دانشگاه رازی کرمانشاه, ایران