جزئیات نویسندگان

عباسی, مجید, دانشگاه زنجان, ایران