جزئیات نویسندگان

فرین, مجید, دانشگاه تبریز, ایران