جزئیات نویسندگان

قاسمی, مجید, واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران, ایران