جزئیات نویسندگان

قلهکی, مجید, دانشگاه سمنان, ایران