جزئیات نویسندگان

کیانی استیار, مجید, دانشگاه تبریز, ایران