جزئیات نویسندگان

غفوری آشتیانی, محسن, پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله, ایران