جزئیات نویسندگان

غفوری-آشتیانی, محسن, پژوهشگاه زلزله شناسی و مهندسی زلزله, ایران