جزئیات نویسندگان

کدیور, محمدامین, دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات اصفهان, ایران

  • دوره 2, شماره 3 (1394): پاییز - Articles
    شناسایی سیستم دینامیکی خاك–سازه با استفاده از آزمایش ارتعاش محیطی (مطالعه موردی: پایه مسیر روزمینی قطار شهری کرمانشاه)
    چکیده  PDF