جزئیات نویسندگان

سپهوند, محمدرضا, دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته، کرمان, ایران