جزئیات نویسندگان

جعفری صحنه سرایی, محمدعلی, پژوهشگاه نیرو, ایران