جزئیات نویسندگان

وتر, محمدقاسم, پژوهشگاه بین‌المللی زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله, ایران