جزئیات نویسندگان

شریفی‌پور, محمد, دانشگاه رازی، کرمانشاه, ایران