جزئیات نویسندگان

مجد پزشکی, محمد, دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان, ایران