جزئیات نویسندگان

جیریایی شراهی, مرتضی, دانشگاه صنعتی قم، گروه مهندسی عمران, ایران