جزئیات نویسندگان

میرعابدینی, مریم سادات, دانشگاه گلستان، گرگان, ایران