جزئیات نویسندگان

آق اتابای, مریم, دانشگاه گلستان، گرگان, ایران