جزئیات نویسندگان

علامه‌زاده, مصطفی, پژوهشگاه بین‌المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله, ایران