جزئیات نویسندگان

علامه‌زاده, مصطفی, پژوهشگاه بین‌المللی زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله