جزئیات نویسندگان

کریمی, معصومه, دانشگاه صنعتی شیراز, ایران