جزئیات نویسندگان

ضیائی‌فر, منصور, پژوهشگاه بین‌المللی زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله، تهران