جزئیات نویسندگان

مهدوي عادلي, مهدي, ادانشگاه آزاد اسلامی شوشتر، شوشتر, ایران

  • در دست انتشار - Articles
    ارزیابی روابط ریاضی سرعت موج برشی و نتایج آزمون نفوذ استاندارد با رویکرد آمار بیزین
    چکیده