جزئیات نویسندگان

آشتیانی, مهدی, دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل, ایران

  • در دست انتشار - Articles
    پارامترهای تأثیرگذار بر روی اندرکنش پی‌های سطحی کارگذاری شده در عمق و گسلش معکوس
    چکیده