جزئیات نویسندگان

مخبری, مهدی, دانشگاه آزاد اسلامی، واحد استهبان, ایران

  • در دست انتشار - Articles
    ارزیابی مشخصات دینامیکی ساختمان‌ها در مقایسه تحلیل عددی و روش تجربی نسبت طیفی H/V میکروترمورها
    چکیده