جزئیات نویسندگان

کهریزی, مهدی, واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه، ایران