جزئیات نویسندگان

یزدانی, مهدی, دانشگاه اراک, ایران

  • در دست انتشار - Articles
    تحلیل دینامیکی اندرکنش خاک و سازه با استفاده از روش اجزای محدود مرزی مقیاس‌شده مجزا
    چکیده