جزئیات نویسندگان

تحملی رودسری, مهرزاد, واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه، ایران, ایران