جزئیات نویسندگان

اسمعیلی فلک, مهزاد, دانشگاه تبریز, ایران