جزئیات نویسندگان

شعاعی پرچین, مونا, دانشگاه تبریز, ایران