جزئیات نویسندگان

بیات, میثم, واحد نجف‌آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف‌آباد, ایران

  • در دست انتشار - Articles
    ارزیابی سرعت موج برشی در خاک‌های دانه‌ای با استفاده از المان‌های خمشی و ستون تشدید
    چکیده