جزئیات نویسندگان

خواجه احمد عطاری, نادر, مرکز تحقیقات راه مسکن و شهرسازی, ایران

  • در دست انتشار - Articles
    بررسی عملکرد سیستم قاب خمشی و دیوار گهواره‌ای با استفاده از تحلیل دینامیکی غیرخطی فزاینده (IDA)
    چکیده