جزئیات نویسندگان

تالی, ناصر, دانشگاه فردوسی مشهد, ایران