جزئیات نویسندگان

خاجی, ناصر, دانشگاه تربیت مدرس، تهران, ایران

  • در دست انتشار - Articles
    تحلیل دینامیکی اندرکنش خاک و سازه با استفاده از روش اجزای محدود مرزی مقیاس‌شده مجزا
    چکیده