جزئیات نویسندگان

مجیدی, نوراله, دانشگاه شهرکرد، شهرکرد, ایران