جزئیات نویسندگان

سیاه پلو, نوید, موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی خوزستان، اهواز, ایران