جزئیات نویسندگان

گنجیان, نوید, دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات, ایران