جزئیات نویسندگان

صبور, نیره, سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور، تهران, ایران