جزئیات نویسندگان

میرزایی, پوریا, دانشگاه سمنان، سمنان, ایران