جزئیات نویسندگان

فرهادی یگانه, پویان, دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قزوین, ایران