جزئیات نویسندگان

فرجی نجارکلائی, کاوه, دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی, ایران