جزئیات نویسندگان

کریمی, کمیل, دانشگاه صنعتی شاهرود, ایران