جزئیات نویسندگان

ملکی یورتچی, یاسمن, دانشگاه الزهرا, ایران